Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Domaine R et B s.r.o.

 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
  1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních, dodacích a servisních podmínek (dále jen Podmínky) se „Dodavatelem“ rozumí Domaine R et B s.r.o. a jí pověřené osoby. „Odběratelem“ se rozumí jakákoliv fyzická nebo právnická osoba (termín zahrnuje též nabyvatele, právní nástupce, správce a zástupce osoby), která si objedná nebo zakoupí Produkt. Produktem se rozumí zboží a služby, které jsou dodány nebo mají být dodány Dodavatelem Odběrateli za podmínek stanovených každou jednotlivou Smlouvou a těmito Podmínkami, včetně všech jejich náhrad a obnov.
  2. Písemné objednávky Odběratele mohou být zaslány poštou na adresu Domaine R et B s.r.o., Údolní 212/1, 147 00, Praha 4, faxem na tel. číslo +420 272 701 742 nebo elektronickou formou na adresu domaine@domaine.cz (e-mailem, formulářem nebo prostřednictvím elektronického katalogu Dodavatele z webových stránek).
  3. Každá objednávka Odběratele, kterou Dodavatel přijme, bude představovat jednotlivou právně závaznou smlouvu, která je dále v těchto Podmínkách uváděna dále jen jako „Smlouva“.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. SMLOUVA
  1. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem bude přednostně vázán vzájemně uzavřenou smlouvou a dále těmito podmínkami, které nesmí mít se vzájemně uzavřenou smlouvou žádná odchylná ujednání. Vzájemný smluvní vztah mezi Dodavatelem a Odběratelem nebude vázán žádnými podmínkami stanovenými v jakékoli objednávce, dokumentu nebo vzájemné korespondenci. Tyto Podmínky nahrazují a ruší jakékoliv jiné podmínky stanovené Odběratelem nebo ty, na které se Odběratel odvolává, a které jsou tímto s výslovným souhlasem Odběratele zamítnuty. Dodavatele nebudou vázat nebo tvořit součást jakékoli Smlouvy žádné dodatky, úpravy nebo náhrady těchto Podmínek, pokud je výslovně písemně neschválí oprávněná osoba Dodavatele (statutární zástupce Domaine R et B s.r.o. nebo jím zplnomocněné osoby). Na základě výše uvedeného tyto obchodní podmínky stanovují, že veškeré podmínky týkající se dodávky zboží v hodnotě nad 150 000Kč bez DPH (slovy: stopadesáttisíc Kč) musí být mezi smluvními stranami dohodnuty písemnou formou v podobě vzájemně uzavřené kupní smlouvy.
  2. Žádná předchozí korespondence, písemnosti (jiné než písemnosti zde zahrnuté podle Podmínky 8 těchto Podmínek níže), dálnopisy, telegramy, elektronická nebo ústní sdělení mezi Odběratelem a Dodavatelem ani žádné reklamní či prodejní publikace týkající se Produktu (jiné než ty, které výslovně písemně schválí oprávněná osoba Dodavatele jako součást Smlouvy) nebudou tvořit žádnou součást Smlouvy ani do ní nebudou zahrnuty.
  3. Dodavatel zaručuje, že Produkt bude v souladu s dohodnutými dodacími podmínkami (v přijatelném nebo ujednaném rozmezí) a celkově bude přiměřeně odpovídat jakékoli záruce uvedené v současné produktové dokumentaci Dodavatele nebo ve specifické písemné záruce doprovázející Produkt a bude mít přiměřeně uspokojivou kvalitu do příslušného data použitelnosti (je-li uvedeno), případně do příslušného počtu použití, nebo po dobu 24 měsíců (případně dobu stanovenou příslušnými právními předpisy) od data převzetí tohoto Produktu Odběratelem, podle toho, jaká lhůta je kratší.
  4. Dodavatel vyrozumí neprodleně Odběratele o všech modelových změnách nebo inovacích Produktu v průběhu realizace Smlouvy. Pokud tyto změny nevedou ke zhoršení parametrů Produktu nebo k navýšení jeho konečné ceny, může je Dodavatel provést bez písemného souhlasu Odběratele. V ostatních případech může Dodavatel provést změny ve Smlouvě pouze po dohodě a písemném potvrzení této dohody Odběratelem.
  5. Odběratel může ve Smlouvě provádět změny pouze písemnou formou a po dohodě s Dodavatelem. Odběratel hradí veškeré dodatečné náklady spojené se změnou Smlouvy.
  6. Dodavatel zaručuje, že je právoplatným vlastníkem Produktu a toto vlastnické právo na Produkt převede na Odběratele.
  7. Pro specifikaci a dodání Produktu je rozhodující katalogové číslo uvedené ve Smlouvě. Smlouvy jsou Dodavatelem potvrzovány vždy, a to písemně nebo elektronickou formou.
  8. Odstoupení od Smlouvy (storno Smlouvy) je možné pouze po dohodě s Dodavatelem. Dodavatel si vyhrazuje právo účtovat Odběrateli skutečně vynaložené náklady vzniklé Dodavateli v souvislosti s odstoupením od Smlouvy ze strany Odběratele.
  9. Není-li v nabídce Dodavatele výslovně uvedeno jinak, Dodavatel neposkytuje žádnou záruku na Produkty dodané třetími stranami. Takové Produkty jsou předmětem případné záruky příslušného výrobce, a to v rozsahu převoditelném na zákazníky Dodavatele nebo jinak pro ně dostupném.
  10. Všechny další záruky týkající se Produktu poskytnutých Odběrateli Dodavatelem, ať už výslovné či mlčky předpokládané, jsou tímto vyloučeny, včetně jakékoli záruky týkající se vhodnosti pro stanovené účely, s výjimkou případů, kdy takové záruky nelze právoplatně vyloučit jakýmkoli příslušným předpisem či zákonem.

 4. CENA
  1. Ceny Produktu jsou uváděny v CZK a řídí se sdělením Dodavatele Odběrateli a platí podle aktuální cenové nabídky případně ceníku nebo údajů uvedených v e-shopu Dodavatele. Ceny jsou vždy uváděny bez DPH.
  2. Ceníky vydávané Dodavatelem jsou informativní a jsou vždy platné k termínu vydání. Dodavatel nezodpovídá za chyby vzniklé při tisku obchodních a technických materiálů.
  3. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu ceny Produktu s ohledem na jakékoli zvýšení jakýchkoli nákladů nebo výdajů na výrobu, skladování či dopravu nebo jakýchkoli poplatků či daní nebo s ohledem na jakékoli kolísání kurzů měn, nebo jiné neovlivnitelné podmínky, které mohou nastat kdykoli před odesláním zásilky.
  4. Souhlasí-li Dodavatel, že bude po určité stanovené období dodávat Produkt za stálou cenu, bude za Produkt účtována tato cena, jestliže je v tomto stanoveném období objednán a odsouhlasen k dodávce. Ceny Produktu sdělené Dodavatelem Odběrateli nemusejí odrážet jakákoli případná cenová ujednání mezi Odběratelem a jakýmikoli přidruženými společnostmi Dodavatele.
  5. Odběratel je povinen ověřit si všechny informace, včetně ceny, uvedené v cenové nabídce Dodavatele, a před odesláním kontaktovat zástupce Dodavatele, jestliže shledá, že jakékoli uvedené informace jsou nesprávné. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli oznámit Odběrateli opravu jakékoli nesprávně uvedené ceny ve své cenové nabídce nebo jakékoli ceny zahrnující slevu, na niž Odběratel nemá nárok. V takovém případě může Odběratel danou objednávku zrušit nebo dodaný Produkt vrátit podle Dodavatelova standardního postupu zrušení objednávky a vrácení Produktu.
  6. V případě jakéhokoli rozporu mezi cenou Produktu uvedenou Dodavatelem v jakékoli cenové nabídce a cenou uvedenou v katalogu jakékoli třetí strany (ať už v elektronické či jiné podobě) budou platit podmínky cenové nabídky Dodavatele.
  7. Žádné cenové nabídky učiněné Dodavatelem nebudou představovat nabídku, která by byla otevřená pro přijetí Odběratelem. Produkt je nabízen podle aktuální dostupnosti.

 5. DODÁNÍ PRODUKTU
  1. Dodavatel se zavazuje dodat Odběrateli Produkt specifikovaný ve Smlouvě a převést na něj vlastnické právo k Produktu, Odběratel se zavazuje zaplatit za to Dodavateli sjednanou kupní cenu. Dodavatel se zavazuje dodat Produkt v co nejkratším termínu dle dostupnosti Produktu a provozních možností. Předpokládaný termín dodání je uváděn v cenových nabídkách, potvrzeních objednávek, Smlouvách, nebo je sdělován telefonicky prostřednictvím zástupce Dodavatele.
  2. Jakýkoli čas či datum pro dodání sdělené Dodavatelem před uzavřením smlouvy Odběrateli je pouze Dodavatelovým odhadem data, kdy by Produkt měl být dodán Odběrateli, a Dodavatel vynaloží veškeré přiměřené úsilí, aby toto datum dodávky splnil, čas však nebude podstatný s ohledem na dodávku v tuto dobu či datum. Dodavatel nebude odpovědný (smluvně, občanskoprávně ani jakkoli jinak) co se týče jakékoli odpovědnosti, ztráty, výdajů, nároku či škody způsobené Odběrateli v důsledku jakéhokoli přiměřeného zpoždění dodávky Produktu nebo jakékoli jeho části nebo jakéhokoli zpoždění způsobeného okolnostmi mimo kontrolu Dodavatele (jak je uvedeno v článku 9.2 Podmínky 9 těchto Podmínek), a Dodavatel nebude v žádném případě odpovídat za jakoukoli zvláštní, nepřímou či následnou škodu nebo ekonomickou ztrátu včetně ušlého zisku (aniž jsou dotčena předchozí ustanovení), způsobené jakýmkoli zpožděním dodávky jakkoli způsobeným.
  3. Dodavatel bude oprávněn dodat Produkt po částech a v takovém případě bude každá část představovat samostatnou smlouvu a jakékoli nedodání jedné části nebo více částí nebude Odběratele opravňovat k odstoupení od Smlouvy na celou dodávku ani ke zrušení jakékoli následující části dodávky. V době nedostatečné dostupnosti Produktu bude Dodavatel oprávněn rozvrhovat dodávky, jak uzná za vhodné, aniž by tím porušil Smlouvu.
  4. Produkt je dodáván na místo určení specifikované ve Smlouvě. Odběratel je povinen zajistit převzetí Produktu na určeném místě. Pokud Odběratel odmítne převzít Produkt bez uvedení řádného důvodu, je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli manipulační poplatek až do výše skutečných nákladů na dopravu Produktu k Odběrateli a Odběratel je povinen tento poplatek zaplatit.
  5. Odběratel nebude mít právo odmítnout Produkt nebo jeho část pouze z důvodu nedodržení termínu dodávky.
  6. Produkt je dodáván zástupcem Dodavatele nebo smluvním přepravcem. Součástí dodávky je vždy dodací list obsahující katalogové číslo Produktu, název a počet dodávaných kusů.
  7. Aniž je dotčen převod vlastnického práva k Produktu, dodávka Produktu proběhne, až zástupce Dodavatele doručí Produkt Odběrateli, nebo Dodavatel Produkt doručí do držení přepravce, a tímto přechází nebezpečí škody způsobené na Produktu na Odběratele.
  8. Odběratel musí Produkt zkontrolovat a podpisem stvrdit jeho převzetí v době, kdy Produkt přejde do držení Odběratele či pod jeho kontrolu. Převzetí Produktu stvrzuje Odběratel buď podpisem přepravních dokumentů v případě zasílání Produktu přepravcem, nebo dodacího listu v případě dodání zástupcem Dodavatele. V okamžiku převzetí Odběratel stvrzuje, že dodávka Produktu obsahuje deklarovaný počet jednotek (balení, krabic, atd.) a že dodávka Produktu není zřetelně poškozena.
  9. Dodávky, jejichž obal je zjevně poškozen nebo jsou zřejmé jiné známky poškození, Odběratel nepřevezme a reklamuje přímo u přepravce. Dodavatel bude Odběrateli nápomocen při jakýchkoli reklamacích u přepravce.

 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Platba bude uskutečněna bezhotovostně bankovním převodem na účet Dodavatele a v jakékoli měně, kterou stanoví Dodavatel. Cena za dodávku Produktu se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude v plné výši připsána na účet Dodavatele.
  2. Dodavatel bude oprávněn, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva, požadovat na všechny částky, které nebudou Odběratelem Dodavateli uhrazeny v řádném termínu podle Smlouvy (od doby, kdy jsou tyto částky splatné, až do doby, kdy byly tyto částky v plné výši uhrazeny Dodavateli), úrok ve výši 1 % za každý započatý měsíc prodlení nebo maximální úrok stanovený zákonem, podle toho, který je vyšší Tento úrok uhradí Odběratel na výzvu Dodavatele.
  3. Platby nesmějí být bez souhlasu Dodavatele zadrženy nebo započteny a Dodavatel může Odběratele zažalovat o Cenu Produktu a jakékoli další neuhrazené částky, i když na Odběratele nepřešel nárok na Produkt ani vlastnictví Produktu.
  4. Aniž by byla dotčena jakákoli další práva Dodavatele, neuhrazení Ceny k Datu splatnosti bude Dodavatele opravňovat k pozastavení jakýchkoli dosud nevyřízených dodávek podle jakékoli Smlouvy, dokud nebude uskutečněna platba, a Dodavatel může považovat takovou nevyřízenou objednávku za odvolanou, jestliže Odběratel do 14 dnů svůj nedoplatek vůči Dodavateli neuhradí v plné výši.
  5. U nového Odběratele může být požadována platba Ceny za produkt předem formou zálohové faktury. Po dohodě s Dodavatelem je možná i platba v hotovosti nebo na dobírku. Dodavatel si vyhrazuje právo platby předem u Smluv nestandardního plnění. Dodavatel je oprávněn požadovat platbu Ceny za Produkt předem u Odběratele, který opakovaně nedodržuje sjednanou splatnost faktur. Dodací lhůta v těchto případech začíná běžet až po uhrazení zálohy Odběratelem.

 7. PŘECHOD VLASTNICTVÍ
  1. Na Odběratele nepřejde Vlastnictví k Produktu, dokud Dodavateli nebude ze strany Odběratele uhrazena Cena za Produkt v plné výši. V případě, že Produkt je podle Smlouvy dodáván po částech, bude tato Podmínka platit pro každou částečnou dodávku, jako by byla předmětem zvláštní a samostatné Smlouvy. Dokud Dodavatel neobdrží Cenu za Produkt, Odběratel bude Produkt držet a uchovávat na vlastní riziko jako schovatel a bude tak činit způsobem, který Produkt jasně odlišuje od jiného Produktu Odběratele a s označením, že se jedná o vlastnictví Dodavatele.
  2. V případě, že:
  3. uplyne jakékoli období, kdy Dodavatel neobdržel v plné výši platbu za Produkt; nebo
  4. na správu celého majetku Odběratele nebo na část majetku Odběratele bude jmenován správce (včetně správce konkursní podstaty/insolvenčního správce); nebo
  5. vstoupí-li Odběratel do likvidace; nebo
  6. bude-li vůči Odběrateli zahájeno insolvenční řízení; nebo
  7. Odběratel se ocitne v úpadku, nebo mu úpadek bude hrozit, vyhlásí bankrot nebo se stane zjevně nesolventním;
  8. Dodavatel a jím pověřené osoby budou mít oprávnění vstoupit do areálu/prostor Odběratele za účelem inspekce Produktu a podle vlastního uvážení budou mít možnost odebrat Odběrateli Produkt, který zůstal vlastnictvím Dodavatele, nebo po Odběrateli požadovat, aby Produkt na vlastní náklady neprodleně vrátil Dodavateli, a pokud tak Odběratel neučiní, má Dodavatel od Odběratele neodvolatelné oprávnění bez předchozího upozornění vstoupit za účelem vyzvednutí a odebrání Produktu do jakýchkoli prostor Odběratele, nebo do jakýchkoli prostor, kde je Produkt v držení třetí strany na pokyn Odběratele, a Odběratel ponese všechny náklady a výdaje Dodavatele ve spojitosti s takovým vyzvednutím a odebráním (a na požádání je Dodavateli uhradí).
  9. Odstavec 6.1 a 6.2 Podmínky 6 těchto Podmínek bude vykládán, vstoupí v platnost a bude vymahatelný jako samostatná Podmínka těchto Podmínek.

 8. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA VADY
  1. Aniž je dotčena Podmínka 2.3, Dodavatel poskytuje Odběrateli záruku za jakost Produktu s tím, že po dobu záruční doby bude Produkt způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
  2. Aniž je dotčena Podmínka 4.9, jestliže jakýkoli Produkt dodaný Dodavatelem Odběrateli má vadu materiálu či provedení nebo neodpovídá dohodnutým či stanoveným požadavkům, Odběratel o takové vadě nebo nedodržení požadavků neprodleně písemně uvědomí Dodavatele ihned po zjištění této vady či nedodržení (dále jen Reklamace); Odběratel poskytne Dodavateli plnou možnost tento Produkt zkontrolovat a otestovat. Jestliže se k přiměřenému uspokojení Dodavatele prokáže, že v době dodávky Odběrateli byl Produkt vadný, Dodavatel, dle svého vlastního uvážení, takový Produkt buď opraví, nebo nahradí, případně (jestliže Produkt byl plně zaplacen) Odběrateli proplatí uhrazenou cenu, avšak za žádných okolností, v souladu s jakýmikoli platnými regulačními a zákonnými ustanoveními a v souladu s dalšími níže uvedenými Podmínkami, nepřekročí odpovědnost Dodavatele v souvislosti s jakýmkoli takovým Produktem náklady na náhradu nebo celkovou cenu, kterou Odběratel zaplatil či se dohodl na jejím zaplacení. Aby nedošlo k žádným pochybnostem, Dodavatel nehradí žádné náklady na přepravu.
  3. Místem Reklamace je provozovna Dodavatele. V případě Reklamace a záručních oprav Produktu je místem Reklamace provozovna Odběratele, ve výjimečných případech Dodavatele. Odběratel je povinen reklamovaný Produkt předat čistý a zdravotně nezávadný. Zdravotní nezávadnost je deklarována protokolem o dekontaminaci (formulář je k dispozici na webových stránkách Dodavatele nebo jej Dodavatel na vyžádání zašle). V opačném případě si Dodavatel vyhrazuje právo reklamovaný Produkt nepřevzít.
  4. O výsledku Reklamace je odběratel informován bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace. Při neoprávněné Reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená vada nebo půjde o závadu nespadající do záruky) je Odběratel povinen před převzetím Produktu zpět uhradit skutečně vynaložené náklady na takovéto reklamační řízení.
  5. Dodavatel neponese odpovědnost za žádné nároky, ztráty, závazky, výdaje nebo škody vzniklé z vad Produktu, jestliže tyto vady nastanou v důsledku následujících okolností nebo je lze těmto okolnostem přiměřeně přičítat:
  6. nedbalost nebo náhodné poškození na straně jakékoli jiné osoby než Dodavatele;
  7. nesprávné skladování Produktu nebo jakékoli jeho části Odběratelem či jakýmkoli jiným následným uživatelem, nesprávné zacházení s Produktem nebo jakoukoli jeho částí ze strany Odběratele či jakéhokoli jiného následného uživatele, nebo použití Odběratelem či jakýmkoli jiným následným uživatelem Produktu, který je uchováván po vypršení doby použitelnosti doporučené Dodavatelem;
  8. ztráta nebo krádež celého Produktu nebo jakékoli jeho části.
  9. V plném rozsahu přípustném podle příslušného platného zákona Dodavatel neponese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé, náhodné, následné či exemplární ztráty nebo škody včetně ušlého zisku, obchodu, smlouvy nebo dobré pověsti, ať už taková škoda je, či není předvídatelná, nebo vznikne, nikoli však výhradně, jakkoli způsobeným porušením smlouvy, nedbalosti, porušením záruky nebo zákonné povinnosti, a Odběratel ji může utrpět v souvislosti s Produktem, který byl dodán nebo má být dodán podle Smlouvy.
  10. Odběratel souhlasem s těmito Podmínkami deklaruje vhodnost Produktu pro požadovaný účel či požadované účely Odběratele nebo pro účel či účely dodání zákazníkům. Dodavatel neodpovídá za žádné ztráty, nároky, výdaje, závazky, škody či jiné důsledky použití Odběratelem nebo jakoukoli osobou, která Produkt obdrží od Odběratele či jeho prostřednictvím, za účelem, k němuž Produkt není výslovně prodáván či označen Dodavatelem. Odběratel Dodavatele, jeho přidružené firmy, distributory a ředitele, úředníky, zaměstnance a pověřené osoby každého z těchto subjektů (společně Pojištěné osoby) pojistí, ochrání a odškodní proti jakýmkoli nárokům, odpovědnostem, ztrátám, výdajům (včetně, nikoli však výhradně, přiměřeného palmáre a ostatních právních výloh) nebo proti škodám způsobeným Pojištěným osobám, jestliže tyto škody přímo či nepřímo vznikly v důsledku:
  11. použití Produktu nebo dodání Produktu Odběratelem jakékoli třetí straně pro jiné účely než výslovně písemně schválené Dodavatelem;
  12. porušení Odběratelem závazků a/nebo záruk v Podmínce 8 těchto Podmínek;
  13. použití Produktu nebo opětovné prodání Produktu Odběratelem způsobem, který porušuje nebo údajně porušuje práva Duševního vlastnictví (jakýkoli patent, ochrannou známku či autorské právo (copyright)) jakékoli třetí strany; nebo
  14. výroby či prodeje Produktu Dodavatelem způsobem, který porušuje nebo údajně porušuje práva na Duševní vlastnictví jakékoli třetí strany, pokud je to v důsledku jakýchkoli požadavků či pokynů poskytnutých Odběratelem. Nic v této Podmínce 7.7 nebude vykládáno jako poskytnutí jakýchkoliv práv navíc k prohlášení o Autorizovaném užití v článku 8 těchto Podmínek nebo v rozporu s tímto prohlášením.
  15. Nic v těchto Podmínkách neomezí ani nevyloučí odpovědnost Dodavatele za škodu na zdraví či úmrtí v důsledku jakékoli nedbalosti Dodavatele či jeho zaměstnanců nebo v důsledku podvodu či podvodného uvedení v omyl nebo jakékoli jiné odpovědnosti, kterou nelze dle zákona vyloučit.
  16. Dodavatel neponese odpovědnost, jestliže Odběratel nedodrží jakékoli administrativní nebo registrační požadavky na užití či prodej Produktu v zemi, v níž je Produkt určen k takovému užití či prodeji.

 9. AUTORIZOVANÉ UŽITÍ
  1. Nákupem Produktu Odběratel nabývá pouze nepřevoditelné právo užívat v zakoupeném množství Produkt a komponenty Produktu v souladu s příslušným prohlášením o zamýšleném užití, o omezeném užití nebo s licencí omezeného užití, v katalogu Dodavatele nebo na etiketě či v jiné doprovodné dokumentaci Produktu (na všechna tato prohlášení či licence zde odkazujeme, jako by byly uvedeny v plném znění). Není-li jinak písemně svoleno, Odběratel tímto nenabývá žádné právo Produkt nebo jakoukoli jeho část dále prodat.
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručení, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
  5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
  6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  9. 8.1 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  10. 8.2    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  11. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 11. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 12. ZACHOVÁNÍ DŮVĚRNOSTI, VYŠŠÍ MOC, ODDĚLITELNOST, VZDÁNÍ SE PRÁVA
  1. Dodavatel a Odběratel zachovají důvěrnost jakýchkoli technických či obchodních informací získaných ve vzájemném styku v důsledku diskusí, jednání a jiné vzájemné komunikace týkající se Produktu a bez předchozího písemného souhlasu druhé strany tyto informace neposkytnou žádné třetí straně.
  2. Dodavatel žádným způsobem neodpovídá za jakoukoli přímou, nepřímou či následnou ztrátu či škodu vzniklou jakýmkoli prodlením nebo neplněním jakýchkoli povinností Dodavatele podle Smlouvy, jestliže je takové prodlení či nedodržení povinností způsobeno v důsledku jakýchkoli okolností či podmínek, které jsou mimo kontrolu Dodavatele, včetně (avšak bez omezení platnosti výše uvedených podmínek) válečného konfliktu, pracovního sporu, stávky, výluky, vzpoury, úmyslné škody, požáru, bouře, povodně, vyšší moci, nehody, nedostupnosti nebo nedostatku materiálu či pracovní síly, nedodržení povinností jakéhokoli subdodavatele nebo dodavatele, selhání výrobního zařízení; též včetně jakéhokoli zákona, předpisu, vyhlášky, příkazu, nařízení nebo požadavku učiněného či vydaného jakýmkoli ministerstvem, místním či jiným řádně ustanoveným orgánem.
  3. Žádné zmírnění, odložení nebo vzdání se práv Dodavatele ohledně jakéhokoli porušení závazku Odběratele v souladu s touto Smlouvou nebude představovat vzdání se jakýchkoli jiných práv ohledně jakéhokoli předchozího či následného porušení závazku.
  4. Neplatnost těchto Podmínek jako celku nebo jakékoli z těchto Podmínek neovlivní platnost jakéhokoli jiného ustanovení.
  5. Každá z částí těchto Podmínek bude samostatná a oddělitelná a bude v souladu s tím vymahatelná.

 13. ROZHODNÉ PRÁVO A PŘÍSLUŠNOST
  1. Tyto Podmínky a jakákoli další ustanovení, tvořící Smlouvu mezi stranami v souvislosti s dodávkou Produktu, se budou ve všech ohledech řídit právním řádem České republiky a budou podle něj vykládány.
  2. Strany tímto souhlasí s výhradní jurisdikcí soudů České republiky pro vyřešení jakékoli otázky či sporu mezi nimi, toto ustanovení však Dodavateli nebrání podniknout jakékoliv kroky, aby uplatnil svá práva podle vzájemně uzavřené Smlouvy a těchto Podmínek u jakéhokoliv soudu s řádnou soudní pravomocí.

 14. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. Text těchto Podmínek je zveřejněn na internetové adrese / a ve vybraných katalozích Dodavatele.
  2. Podpisem Smlouvy mezi Dodavatelem a Odběratelem, Odběratel výslovně prohlašuje, že se všemi ustanoveními těchto Podmínek seznámil a souhlasí s nimi.
  3. Tyto Všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 15. 4. 2020 a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější Podmínky.